میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار

سید محمد رضا باطنی؛ زینب سجادی؛ سید محسن حسینی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: مقررات و قوانین در حوزه‎ی اخلاق بیماران حایز اهمیت است، اما این مجموعه قوانین تحت عنوان «منشور حقوق بیمار» در قوانین ایران به صورت منسجم و کاربردی وجود ندارد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان آگاهی بیماران بستری شده دربیمارستان‎های آموزشی شهر اصفهان از منشور حقوق بیماران بود.روش بررسی: این بررسی به صورت توصیفی- مقطعی در سه ماهه‎ی ...  بیشتر

ضرورت مشارکت کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه مجریان طرح های سال 1382

سید محمد رضا باطنی؛ شهین مجیری؛ مهدیه نیک آیین؛ نوشین ممبینی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1384

چکیده
  مقدمه : میزان پیشرفت علمی, فنی و اقتصادی یک جامعه با میزان تولید اطلاعات و دستیابی مدیران, پژوهشگران و کارشناسان به آن اطلاعات, به طور مستقیم ارتباط دارد بنابراین پژوهش حاضر به تعیین ضرورت مشارکت کارکنان و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه مجریان طرح ها در سال 1382 پرداخته است . روش بررسی : این پژوهش، ...  بیشتر