ضرورت مشارکت کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه مجریان طرح های سال 1382

سید محمد رضا باطنی؛ شهین مجیری؛ مهدیه نیک آیین؛ نوشین ممبینی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1384

چکیده
  مقدمه : میزان پیشرفت علمی, فنی و اقتصادی یک جامعه با میزان تولید اطلاعات و دستیابی مدیران, پژوهشگران و کارشناسان به آن اطلاعات, به طور مستقیم ارتباط دارد بنابراین پژوهش حاضر به تعیین ضرورت مشارکت کارکنان و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه مجریان طرح ها در سال 1382 پرداخته است . روش بررسی : این پژوهش، ...  بیشتر