شیوه های تصمیم گیری مدیران و رضایت شغلی کارکنان در بیمارستانها

ناهید دهباشی؛ سعید رجائی پور؛ قربانعلی سلیمی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1384

چکیده
  مقدمه : بیمارستان به عنوان مهمترین نهاد درمانی همواره مورد توجه خاص همگان بوده است و این نهاد به تصمیم گیری های مناسب مدیران نیاز دارد. بنابراین, شیوه تصمیم گیری مدیران و رضایت شغلی کارکنان می تواند در راستای عملکرد صحیح مدیران بیمارستانها مؤثر باشد از این رو در این تحقیق چگونگی تصمیم گیری در بیمارستانهای شهر اصفهان مورد بررسی قرار ...  بیشتر