رابطه‌ی میزان مشارکت در تصمیم گیری‌های مدیریتی با سطح روحیه‌ی اعضای هیأت علمی

سعید رجایی پور؛ زهرا پورپیرعلی؛ قربانعلی سلیمی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: موفقیت و پیشرفت دانشگاه‌ها به نیروی انسانی آنها بستگی دارد. اگر این سازمان‌ها قادر به جذب، حمایت حفظ روحیه‌ی کارکنان نباشند در جهت انجام مسؤولیت‌ها و وظایف خطیر خود، با مشکل روبرو می‌شوند. از جمله عوامل مؤثر بر روحیه‌ی افراد، افزایش امکان مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد که فضای کلی دانشگاه را پویا، پرنشاط و فعال ...  بیشتر

شیوه های تصمیم گیری مدیران و رضایت شغلی کارکنان در بیمارستانها

ناهید دهباشی؛ سعید رجائی پور؛ قربانعلی سلیمی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1384

چکیده
  مقدمه : بیمارستان به عنوان مهمترین نهاد درمانی همواره مورد توجه خاص همگان بوده است و این نهاد به تصمیم گیری های مناسب مدیران نیاز دارد. بنابراین, شیوه تصمیم گیری مدیران و رضایت شغلی کارکنان می تواند در راستای عملکرد صحیح مدیران بیمارستانها مؤثر باشد از این رو در این تحقیق چگونگی تصمیم گیری در بیمارستانهای شهر اصفهان مورد بررسی قرار ...  بیشتر