چگونگی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت 1384

ماندانا صاحب زاده؛ لیلا صیدی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1384

چکیده
  مقدمه : در هـر سازمانی به خصـوص مـراکز بهـداشتی و درمانی جلب رضایت ارباب رجوع سبب رسیدن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده آن می باشد. از جمله راههای جلب این رضایت،اجرای طرح تکریم ارباب رجوع است. این پژوهش با هدف بررسی میزان اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت اصفهان در سال 1384 انجام شده است. روش بررسی : برای انجام ...  بیشتر