کتابداری پزشکی: حرفه ای در آن سوی مرزها

فریبا دیانی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1385

چکیده
  واژه های کلیدی: خدمات اطلاع رسانی پزشکی؛ انفورماتیک پزشکی؛ کتابداری و اطلاع رسانی  بیشتر