مدیریت اطلاعات بیمارستان و طراحی منابع سازمانی (ERP)

جمشید فقری؛ مجید کریمی؛ صفورا حیدری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 113-123

چکیده
  بیمارستان‌ها به منظور طراحی و ارتقای فرآیندهای درمان بیماران، به فرآیند نظام مدیریت اطلاعات، برنامه‌ریزی و کنترل مرکزی نیاز دارند. با توجه به تحولات به وجود آمده در سازمان‌های بهداشتی درمانی این سؤال مطرح است که کدام نوع از نظام‌های اطلاعاتی می‌تواند بهترین پشتیبان برای بیمارستان‌های در حال تحول باشد. این مقاله‌ی مروری، بر ...  بیشتر