ثبت علل مرگ در گواهی‌های فوت در یک جمعیت ایرانی با توجه به توصیه‌های ICD-10

رضا وزیری نژاد؛ عباس اسماعیلی؛ علی نادری؛ اعظم رادمان

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 25-34

چکیده
  مقدمه: اطلاعات دقیق از علل مرگ در جوامع انسانی نقش اساسی در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با ارتقای سطح سلامت در این جوامع دارد. در پژوهش حاضر علاوه بر تعیین مهم‌ترین علل، به جستجو و بحث در مورد مهم‌ترین موانع موجود در ثبت و دسترسی به اطلاعات مربوط به مرگ در شهرستان رفسنجان پرداخته شده است. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی، فهرست تمامی ...  بیشتر