تأثیر تولید اطلاعات اعضای هیأت علمی بر ارزش افزوده‌ی اطلاعات؛ مطالعه‌ی موردی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مهوش کلهر؛ زهرا اباذری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 43-52

چکیده
  مقدمه: پژوهش یکی از مهم‌ترین راه‌های تولید اطلاعات است. در نظام پژوهش، کاربردی بودن نتایج پژوهش و ارزش افزوده‌ی اطلاعات تولید شده دارای اهمیت فراوان است. از شاخص‌های ارزش افزوده‌ی اطلاعات، خلاقیت، تولید فناوری جدید، نظریه یا روش جدید، حل چالش‌ها و ... را می‌توان نام برد. در این تحقیق سعی شد رابطه‌ی بین پژوهش‌های انجام شده با پیشرفت ...  بیشتر