بهینه‌سازی کمی کارکنان پرستاری بخش اورژانس بیمارستان دکتر چمران تهران با استفاده از برنامه‌ریزی خطی

سعیده کتابی؛ جواد منزوی برزکی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 83-91

چکیده
  مقدمه: بیمارستان‌ها به عنوان بزرگ‌ترین مراکز ارائه کننده‌ی مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به آحاد جامعه، بخش عمده‌ی منابع و اعتبارات تخصیص یافته به بخش بهداشت و درمان کشور را به خود اختصاص می‌دهد. از این رو هزینه‌ی نیروی انسانی هر بیمارستان بیش از 60 درصد منابع یک بیمارستان می‌باشد. مشکلات مربوط به تعیین تعداد کارکنان واقعی و بهینه‌ی ...  بیشتر