خطرات احتمالی فرایندهای بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا

محمدحسین یارمحمدیان؛ شهرام توفیقی؛ سکینه سقائیان ن‍ژاد اصفهانی؛ طاهره ناصری بوری آبادی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: امروزه تمام حرفه‌ها، به منظور حمایت و پشتیبانی از خطرات متعددی که آنها را احاطه نموده است و نیز به دلیل حفظ ماهیت خود در شرایط رقابتی دنیای امروز، به سوی مدیریت رفع خطرات احتمالی گرایش پیدا کرده‌اند. تجزیه و تحلیل حالت‌های بالقوه‌ی خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، یکی از انواع تکنیک‌های ارزیابی خطر است که در این پژوهش، با هدف شناسایی، ...  بیشتر