کاربرد مدارک و اطلاعات پزشکی در تحقیقات از دیدگاه پژوهشگران

سیما عجمی؛ فائزه کلباسی؛ مهناز کبیری

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: امروزه تحقیقات در علوم مختلف به عنوان ابزاری قدرتمند و شایان توجه جهت ارزیابی آخرین دستاوردهای علمی به کار می‌رود. مهم‌ترین ابزار راه‌گشای محققین در علوم پزشکی برای انجام تحقیقات، مدارک و اطلاعات پزشکی بیماران در بایگانی‌های بیمارستان‌ها می‌باشد. هدف کلی این پژوهش نیز تعیین کاربرد مدارک پزشکی در انجام تحقیقات پژوهشی از ...  بیشتر