رابطه‌ی میزان مشارکت در تصمیم گیری‌های مدیریتی با سطح روحیه‌ی اعضای هیأت علمی

سعید رجایی پور؛ زهرا پورپیرعلی؛ قربانعلی سلیمی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: موفقیت و پیشرفت دانشگاه‌ها به نیروی انسانی آنها بستگی دارد. اگر این سازمان‌ها قادر به جذب، حمایت حفظ روحیه‌ی کارکنان نباشند در جهت انجام مسؤولیت‌ها و وظایف خطیر خود، با مشکل روبرو می‌شوند. از جمله عوامل مؤثر بر روحیه‌ی افراد، افزایش امکان مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد که فضای کلی دانشگاه را پویا، پرنشاط و فعال ...  بیشتر