مدیریت ریسک در بخش رادیولوژی بیمارستان‌های دانشگاهی شهراصفهان

احسان الله حبیبی؛ بهرام سلیمانی؛ رویا ناطقی؛ مریم لطفی روزبهانی؛ محمدحسین یارمحمدیان

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: یکی از بخش‌هایی که باید ایمنی آن بیشتر مورد توجه باشد، بخش رادیولوژی بیمارستان است.دراین بخش افزون بر خطرات و حوادث احتمالی که مشابه آن در سایر بخش‌های بیمارستان وجود دارد، خطرات بالقوه‌ی تابش پرتو برای بیماران، همراهان، کارکنان، استادان و دانشجویان نیز وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت موجودایمنی دربخش رادیولوژی ...  بیشتر