خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهره‌وری کارکنان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور

زهرا حقیقت جو؛ فتاح ناظم

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: سنجش و توسعه‌ی بهره‌وری از جنبه‌های گوناگون همواره باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله روش‌های سنجش بهره‌وری؛ خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی دارای اهمیت می‌باشد. هدف این مقاله شناخت رابطه‌ی خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی با بهره‌وری کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بوده است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات ...  بیشتر