رابطه‌ی گونه شناسی فرهنگی Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی

سید جمال‌الدین طبیبی؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ امیراشکان نصیری‌پور؛ رضا برادران کاظم‌زاده؛ پروین ابراهیمی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

https://doi.org/10.22122/him.v10i3.899

چکیده
  مقدمه: مفهوم فرهنگ سازمانی به طور معمول، به عنوان عامل تعدیل کننده در استفاده از فن‌آوری اطلاعات تلقی می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر، شناسایی رابطه‌ی بین گونه‌های فرهنگی بر اساس مدل Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران، در بیمارستان‌های غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بود. روش بررسی: این پژوهش از ...  بیشتر

مطالعه‌ی ارکان مدیریت دانش در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سید جمال‌الدین طبیبی؛ امیراشکان نصیری‌پور؛ سارا آقابابا؛ نسیم نبی‌پور جعفرآباد

دوره 8، شماره 4 ، مهر و آبان 1390

چکیده
  مقدمه: امروزه مدیریت دانش یکی از عوامل مؤثر در موفقیت سازمان‌ها و کسب مزایای رقابتی به شمار می‌آید. هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت ارکان مدیریت دانش در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. روش بررسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود و از نظر هدف، نیز جنبه‌ی کاربردی داشت. جامعه‌ی آماری را 30 نفر از مدیران ارشد ده بیمارستان ...  بیشتر

مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس الگوی تعالی بالدریج: 1386

محمدرضا ملکی؛ امیراشکان نصیری‌پور؛ سارا آقابابا

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1386

چکیده
  چکیده مقدمه: امروزه نظام‌های متفاوتی جهت سنجش عملکرد معرفی شده‌اند. یکی از معتبرترین آن‌ها در سطح جهانی الگوی بالدریج می‌باشد که چهارمین معیار آن سنجش، تحلیل و مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی است. هدف این مطالعه ارزیابی مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس الگوی تعالی بالدریج (Baldrige Model) بود. روش بررسی: ...  بیشتر