مطالعه‌ی تطبیقی الگوهای ارزیابی توسعه‌ی مدیریت در نظام سلامت کشورهای منتخب

عباس دانش‌کهن؛ احمد براتی مارنانی؛ علیرضا ظهور؛ فربد عبادی فردآذر

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: ارزیابی توسعه‌ی مدیریت به مدیران کمک می‌کند تا قابلیت‌های مدیریتی موجود سازمانشان را ارزیابی و اقدامات مهمی را برای تقویت مدیریت و پایداری سازمان خود برنامه‌ریزی نمایند. این مطالعه به منظور شناخت و مقایسه‌ی روش‌های ارزیابی توسعه‌ی مدیریت در مراکز و کشورهای منتخب انجام شد.روش بررسی: این مطالعه‌ی مقطعی‌ـ مقایسه‌ای در ...  بیشتر

تحلیل ساختار و محتوای وب‌‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی منتخب کشور سال 1386

غلامرضا مرادی؛ مریم احمدی؛ علیرضا ظهور؛ فربد عبادی فردآذر؛ محمدرضا صابری

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1386

چکیده
  چکیده مقدمه: وب‌سایت اطلاع‌رسانی بیمارستانی، سیستمی مناسب برای تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباط بین بیمار، بیمارستان و کادر درمانی محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی ساختار و محتوای وب‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی ایران انجام گردید. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی، ابتدا وب‌سایت‌های قابل دسترس بیمارستان‌های آموزشی ...  بیشتر