انتظارات کارکنان بیمارستان از اطلاعات درارتقای حاکمیت بالینی

مهدی کاهویی؛ فهیمه سالاری؛ سعیده ارغنده پور؛ راحله اخباری؛ سمیرا قلی زاده

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 149-157

چکیده
  مقدمه: اطلاعات خوب و مناسب برای برنامه ریزی و اجرای حاکمیت بالینی ضروری است . لذا این سؤال مطرح است که کارکنان بیمارستان  چه انتظاراتی از اطلاعات دارند. این مطالعه به منظور شناسایی انتظارات کارکنان از اطلاعات در ارتقاء حاکمیت بالینی انجام شد. روش بررسی: این مطالعه تحلیلی بر روی 258 نفر ازکارکنان بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

بررسی دیدگاه کارکنان پرستاری در مورد اثرات سیستم رایانه‌ای اطلاعات بیمارستانی بر فرآیند مراقبتی

مهدی کاهویی؛ محسن سلیمانی؛ سهیلا قضوی؛ سیف ا... اعلایی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1386

چکیده
  چکیدهمقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستانی نقش مهمی در افزایش کیفیت درمان در بیمارستان‌ها دارد. در این پژوهش نحوه‌ی تعامل، دیدگاه و رضایت پرستاران و کارکنان بخش‌های بالینی درباره‌ی اثرات سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) بر روی برخی از فعالیت‌‌های درمانی بررسی شد.روش بررسی: در این پژوهش تحلیلی، تأثیر سیستم رایانه‌ای اطلاعات بیمارستانی ...  بیشتر