بررسی دیدگاه کارکنان پرستاری در مورد اثرات سیستم رایانه‌ای اطلاعات بیمارستانی بر فرآیند مراقبتی

مهدی کاهویی؛ محسن سلیمانی؛ سهیلا قضوی؛ سیف ا... اعلایی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1386

چکیده
  چکیدهمقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستانی نقش مهمی در افزایش کیفیت درمان در بیمارستان‌ها دارد. در این پژوهش نحوه‌ی تعامل، دیدگاه و رضایت پرستاران و کارکنان بخش‌های بالینی درباره‌ی اثرات سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) بر روی برخی از فعالیت‌‌های درمانی بررسی شد.روش بررسی: در این پژوهش تحلیلی، تأثیر سیستم رایانه‌ای اطلاعات بیمارستانی ...  بیشتر