دیدگاه مدیران و توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علی کشتکاران؛ فروزنده احمدزاده؛ مهدی کلانتری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: فن‌آوری اطلاعات مجموعه‌ای از ابزارها، تجهیزات، دانش و مهارت‌هاست که از آنها در گردآوری، ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات استفاده می‌شود. هدف این پژوهش تعیین نتایج توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دیدگاه مدیران و کارکنان مربوط در سال 1384 بود. روش بررسی: در این پژوهش ...  بیشتر