بررسی رابطه‌ی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان

محمود نکویی مقدم؛ علی حسن زاده؛ وحید یزدی فیض آبادی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت یکی از عوامل مؤثر در بهبود نظام تصمیم‌گیری مدیران در سازمان به شمار می‌روند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات مقطعی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کارشناسان ادارات ...  بیشتر