ارائه‌ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت

سید عباس حقایق؛ محمدباقر کجباف؛ احمد شعبانی؛ محمد نیکبخت؛ حجت‌‌‌‌‌‌ا... فراهانی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: با توجه به این که استفاده از اینترنت به طور چشم‌گیری رو به افزایش است، نگرش افراد نسبت به اینترنت مورد توجه پژوهشگران، بازاریان و تولیدکنندگان منابع اطلاعاتی آن می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش به اینترنت (IAS-40) به عنوان یک ابزار جامع بود که شامل چهار خرده مقیاس اضطراب اینترنت، ...  بیشتر