اطلاعات منابع بیمارستانی در مدیریت بلایا در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران

محمدرضا ملکی؛ معصومه خوشکام؛ پریسا شجاعی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: یکی از مشکلات اساسی که مراکز بهداشتی درمانی، به خصوص بیمارستان‌ها در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه با آن رو به‌ رو می‌شوند، نبودتعادل بین نیازها و منابع در دسترس می‌باشد که این امر ارائه خدمات پزشکی با کیفیت مطلوب را با خطر مواجه می‌کند. این مقاله نیز با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر