مقایسه‌‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی

صدیقه محمد اسماعیل؛ الهام لفظی قاضی؛ عباس گیلوری

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: یکی از راه‌های بازیابی اطلاعات تخصصی از اینترنت، استفاده از ابزارهای کاوش است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی و سنجش میزان ربط مدارک بازیابی شده در آنها انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی تطبیقی است که جامعه‌ی پژوهش آن، 6 موتور و 6 ابر موتور کاوش اصلی که ...  بیشتر