وضعیت نظام آماری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

مصطفی فرح‌بخش؛ شهلا فزون خواه

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: نظام‌های اطلاعات در سیستم سلامت با گردآوری، تحلیل و انتشار داده‌ها، زمینه‌ی استفاده از اطلاعات به منظور بهبود و ارتقای سلامت جامعه را فراهم می‌سازند. این مطالعه برای ارزیابی وضعیت نظام رسمی آماری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طراحی و اجرا شد. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد. واحدهای آمار مستقر در مراکز آموزشی-درمانی،  ...  بیشتر