مدیریت اطلاعات پزشکی و برآورد هزینه‌های مستقیم درمانی سرطان ریه

علیرضا اکبرزاده باغبان؛ مجتبی اسماعیلی؛ خلیل کیمیافر

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: در حال حاضر سرطان‌ها یکی از مشکلات اصلی بهداشت و درمان در ایران و تمام دنیا می‌باشند. از آن جایی که درمان سرطان ریه هزینه‌های زیادی دارد و تأثیر زیادی بر زندگی افراد خواهد داشت. در این پژوهش بر آن شدیم که به بررسی هزینه‌های درمانی مبتلایان به سرطان ریه بپردازیم. روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی به بررسی 115 پرونده پزشکی ...  بیشتر