مشکلات سنجش تولیدات علمی کشور

عبدالحسن کاظمی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: : تولید علم در محیط علمی کشور، مسیر چندان درستی را نمی‌پیماید. تفاوت و ماهیت مجموعه رشته‌‌‌‌‌های تشکیل دهنده‌ی معرفت بشری و عوامل مؤثر بر آن و نیز تفاوت مؤلفه ‌های عقلی و علمی تأثیرگذار بر علوم متفاوت مورد توجه قرار نگرفته، عرصه‌های همپوشانی و نحوه‌ی تغذیه زمینه‌های مختلف علمی از همدیگر مد نظر دقیق واقع نمی‌شوند. در شیوه‌های ...  بیشتر