ثبت داده در گواهی پزشکی فوت بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت

آذر کبیرزاده؛ ابراهیم باقریان فرح آبادی؛ عالیه زمانی کیاسری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه: اطلاعات مربوط به مرگ، منبع داده‌‌های مورد نیاز برای دستیابی به اولویت‌های برنامه‌ریزی بهداشتی است. به لحاظ اهمیت داده در تصمیم‌گیری‌ها، ارزیابی از آن به منظور تعیین میزان ثبت و خطاهای آن ضروری می‌‌باشد. هدف این مقاله شناسایی وضعیت ثبت داده در گواهی پزشکی فوت بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت و عوامل مؤثر بر آن در ...  بیشتر