مقایسه‌ی رویه ترخیص در بیمارستان علی ابن ابی‌طالب (ع) زاهدان با قائم (عج) مشهد

علی کبریائی؛ مهدی کاظمی؛ احسان خسروی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه: سازمان‌ها آن قدر زمان در اختیار ندارند که همه چیز را خود تجربه کنند، ولی می‌توانند با ارزیابی مقایسه‌ای فرایندهای خود در برابر سایرین، از این روش برای انجام بهینه وظایف خود استفاده کنند. این پژوهش به ارزیابی مقایسه‌ای فرایند ترخیص در دو بیمارستان علی ابن ابی‌طالب (ع) زاهدان با  قائم (عج) مشهد پرداخت تا با تبیین نقاط قوت ...  بیشتر