ارزیابی و مقایسه‌ی نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌های شهر اصفهان بر اساس مدل تعدیل یافته‌یDelone and MClean

سکینه سقاییان‌نژاد اصفهانی؛ سعید سعید‌بخش؛ مریم جهانبخش؛ محبوبه حبیبی

دوره 8، شماره 5 ، آذر و دی 1390

چکیده
  مقدمه: با توجه به تأثیرات مثبت سیستم اطلاعات بیمارستانی در فرایند درمان بیماران و عملکرد سازمان، ضرورت دارد کیفیت خدماتی، که به وسیله‌ی این سیستم‌ها ارا‌یه می‌شود، مورد ارزیابی قرار گیرد. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه‌ی نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌های ‌شهر ‌‌اصفهان ‌‌بر ا‌ساس ‌مدل ...  بیشتر

بررسی میزان آگاهی کد‌گذاران از قواعد و اصول کد‌گذاری تشخیص‌ها و اقدامات پزشکی در بیمارستان‌های شهر اصفهان

مریم جهانبخش؛ سکینه سقاییان‌نژاد اصفهانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه: با توجه به تقاضای روزافزون کد‌گذاری صحیح و جامع داده‌های بهداشتی با هدف گردآوری، تحلیل، تفسیر و مقایسه سیستماتیک آن‌ها در ابعاد بالینی، علمی و مالی نمی‌توان اهمیت دانش کد‌گذاران را در زمینه قواعد و رهنمودهای طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها و اقدامات نادیده گرفت. هدف‌‌ از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان آگاهی کد‌گذاران ...  بیشتر