ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان با رویکرد کارت امتیازی متوازن

سیما عجمی؛ شهرام توفیقی؛ ناهید توکلی؛ افسانه عباد سیچانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه: ارزیابی جزیی جدا نشدنی از هر فعالیت و کار اجرایی به شمار می‌رود. کارت امتیازی متوازن یکی از مدل‌های ارزیابی عملکرد است که با استفاده از آن، مأموریت و استراتژی‌ها به اهداف و سنجه‌های قابل اندازه‌گیری ترجمه می‌گردند و با رسم نقشه استراتژی روابط علت و معلولی در چهار منظر (مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد) تعیین می‌شوند ...  بیشتر