رتبه‌بندی وب سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران

فرزانه امین پور؛ زهرا اطرج

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه: تعداد صفحات وبی، تعداد پیوندها و میزان تأثیرگذاری وب سایت‌ها از متداول‌ترین شاخص‌های وب‌سنجی است که برای ارزیابی و رتبه‌بندی وب سایت‌های آکادمیک به کار گرفته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رتبه وب سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران بر اساس شاخص‌های وب‌سنجی انجام شده است. روش بررسی: طی یک مطالعه توصیفی- مقطعی، ...  بیشتر

مقایسه برونداد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرزانه امین پور؛ محبوبه حیدری

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: تولید علم یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران یک کشور، یک منطقه و یا یک دانشگاه محسوب می‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از مقالات، کتاب‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مصوب در سال 1385 را بررسی نموده و با تولیدات علمی همین دانشگاه در سال 1384 مقایسه کرده است. روش ...  بیشتر