رتبه‌بندی وب سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران

فرزانه امین پور؛ زهرا اطرج

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه: تعداد صفحات وبی، تعداد پیوندها و میزان تأثیرگذاری وب سایت‌ها از متداول‌ترین شاخص‌های وب‌سنجی است که برای ارزیابی و رتبه‌بندی وب سایت‌های آکادمیک به کار گرفته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رتبه وب سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران بر اساس شاخص‌های وب‌سنجی انجام شده است. روش بررسی: طی یک مطالعه توصیفی- مقطعی، ...  بیشتر