شش سیگمای ناب، انگشتی بر نبض مراقبت بهداشتی

حمید مقدسی؛ فاطمه سمنانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه: سازمان‌های مراقبت بهداشتی، با به کار گیری شش سیگما، فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند. صعوبت استفاده از شاخص‌های بهداشتی، به منظور مقایسه معنی‌دار کفایت ارایه ‌کنندگان مراقبت بهداشتی با یکدیگر، منجر به افزایش تمرکز بر پایش مستمر داده‌ها یا به کار گیری اطلاعات مربوط به وقایع خطامند پزشکی، به عنوان شاخص اندازه‌گیری کیفیت ...  بیشتر