حوادث غیر مترقبه و اثرات آن بر بخش مدارک پزشکی (لزوم حفظ اطلاعات بیمار در مقابل خسارات سیل)

آذر کبیرزاده؛ بنیامین محسنی ساروی؛ اقدس کبیرزاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه: حوادث غیر مترقبه چه از نوع طبیعی و یا ساخته دست بشر، می‌تواند خسارات گسترده‌ای را برای جوامع به دنبال داشته باشد. اثرات حوادث غیر مترقبه بر بیمارستان از ابعاد مختلف و توسط متخصصین هر رشته مورد توجه قرار دارد. هدف از این مقاله، بررسی اثرات حوادث غیر مترقبه بر بخش مدارک پزشکی، که مسؤولیت حفاظت از مدارک پزشکی بیماران را بر عهده ...  بیشتر