مقایسه برونداد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرزانه امین پور؛ محبوبه حیدری

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: تولید علم یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران یک کشور، یک منطقه و یا یک دانشگاه محسوب می‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از مقالات، کتاب‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مصوب در سال 1385 را بررسی نموده و با تولیدات علمی همین دانشگاه در سال 1384 مقایسه کرده است. روش ...  بیشتر