میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح های تحقیقاتی

فرشید دانش؛ امیرحسین عبدالمجید؛ علیرضا رحیمی؛ فاطمه بابایی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: ما در عصری زندگی می‌کنیم که با پدیده جهانی شدن و رشد فزاینده ارتباطات همه جانبه در فراسوی مرزهای جغرافیایی رو به رو هستیم. در چنین وضعیتی و با توجه به شرایط کنونی دنیای علم و فن‌آوری، متخصصان و پژوهشگران ناچار هستند به سوی ارتباطات بیشتر و پدیده "همکاری علمی" و"تألیف مشترک" روی آورند. هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان همکاری گروهی ...  بیشتر