ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران

پوران رئیسی؛ امیر Ashkan نصیری‌ پور؛ سمیه حسام

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: امروزه با وجود زیر سؤال بودن اثر بخشی مدل‌های مختلف کیفیت، مسأله کیفیت در سازمان‌های بهداشتی و درمانی بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (استاندارد 2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی مقطعی ...  بیشتر