معیارهای تعیین‌کننده بیمارستان سبز: مرور حوزه‌ای

دیبا نوروزی؛ شقایق وحدت؛ سمیه حسام

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، ، صفحه 314-320

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.3966

چکیده
  مقدمه: بیمارستان سبز در جهت صرفه‌جویی منابع و انرژی، منجر به افزایش رقابت‌پذیری، بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته‌بندی معیارهای تعیین‌کننده بیمارستان سبز انجام شد.روش بررسی: اساس این تحقیق، دستورالعمل پنج مرحله‌ای دانشگاه York برای انجام مطالعات مرور حوزه‌‌ای (Scoping Review) بود. پایگاه‌های اطلاعات ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران

پوران رئیسی؛ امیر Ashkan نصیری‌ پور؛ سمیه حسام

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: امروزه با وجود زیر سؤال بودن اثر بخشی مدل‌های مختلف کیفیت، مسأله کیفیت در سازمان‌های بهداشتی و درمانی بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (استاندارد 2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی مقطعی ...  بیشتر