موانع انجام تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

افسانه کریمی؛ یوسف مهدی پور؛ علی محمدپور؛ سمیرا پیروزان فر

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: تحقیق و پژوهش پس از آموزش نیروی انسانی یکی از ارکان توسعه‌ی سالم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد و دانشگاه اصلی‌ترین رکن نظام تحقیقاتی محسوب می‌شود. البته در حال حاضر فاصله‌ی زیادی بین تولیدات علمی ایران با بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. از این رو مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی موانع تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشکده‌های ...  بیشتر

مقایسه استانداردهای آموزش بیمار و خانواده وزارت بهداشت ایران با کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی – درمانی آمریکا

علی محمدپور؛ یوسف مهدی پور؛ افسانه کریمی؛ علی راهداری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: با توجه به نقش آموزش بیمار و خانواده در فرایند مراقبت بیمار، کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی و درمانی آمریکا در برنامه اعتباربخشی بیمارستانی خود، استانداردهای آموزش بیمار و خانواده را تدوین کرده است. از طرفی تحقیقات انجام شده حاکی است که استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت ایران چندان کامل و جامع نیست. با این اوصاف ...  بیشتر