بررسی نگرش، مهارت و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

حسن صیامیان؛ آزیتا بالاغفاری؛ کبری علیگلبندی؛ معصومه باقری؛ افسانه شهرابی؛ محمد خادملو؛ فرشته رستمی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: با توجه به روند روزافزون کاربرد رایانه در آموزش، استفاده از رایانه در محیط‌های آموزشی غیر قابل اجتناب شده، نقش مهم و فزاینده‌ای را در امر آموزش پزشکی ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان مهارت، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی انجام شده است. روش بررسی: مطالعه ...  بیشتر