طراحی فرم درخواست انتقال خون و فرآورده‌های آن (نگاهی به یک ضرورت ملی)

آذر کبیرزاده؛ علیرضا رستمیان؛ بنیامین محسنی ساروی؛ علی Asghar حق پرست؛ اسماعیل رضازاده

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
    یکی از روش‌های انتقال دانش، ثبت اقدامات در قالب روند مستند سازی به صورت الکترونیکی یا کاغذی می‌باشد. برای پایش میزان درخواست خون، مقادیر مصرف، واکنش‌ها و موارد عدم مصرف پس از انجام آزمون‌های سازگاری، وجود فرمی با قابلیت گزارش دهی آماری و پوشش دادن نقصهای فرم موجود ضروری می‌نمود. بنابراین با رعایت مواردی مانند گزارش‌های مورد ...  بیشتر