بررسی هستی شناختی فرا اصطلاح‌نامه نظام زبان پزشکی واحد

صدیقه محمداسماعیل؛ لاله صمدی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  مقدمه: سالیان متمادی است که هستی شناسی به اشکال گوناگونی مانند طرح‌های رده‌بندی، تزاروس‌ها، واژگان کنترل شده، اصطلاح شناسی‌ها و واژهنامه‌ها معنی شده است. ازآن جا که اصطلاح‌ها و منابع دانش، اجزای مهمی از تعامل میان نظام‌های نامتجانس است، هدف این مقاله، بررسی هستی شناختی فرا اصطلاح‌نامهی نظام زبان پزشکی واحد (که در یک سیستم ...  بیشتر