رابطه‌ی بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اکرم نیک بخت؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ اعظم مقدم

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  مقدمه: بین رهبری و دانش افراد باید ارتباط پویایی وجود داشته باشد. این ارتباط از راه تشویق، برانگیختن استنباط‌ها و نگرش‌های افراد برای کسب دانش صورت می‌گیرد. هدف این مقاله، تعیین رابطه‌ی بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع ...  بیشتر