پراستنادترین نویسندگان در حوزه‌ی موضوعی پزشکی بالینی: با تأکید بر تحلیل ارتباطات فرارشته‌ای این حوزه در مقالات ISI

سید حسین میرجلیلی؛ صفیه اکرمی ابرقوئی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: هر ساله تحقیقات بسیاری در حوزه‌ی علوم پزشکی، انجام می‌شود و برخی از آنها به عنوان منابع هسته و پایه، مورد استناد سایر پژوهشگران قرار می‌گیرد. در تحقیق حاضر، پراستنادترین پژوهشگران و مؤثرترین کشورها و مؤسسات در تحقیقات حوزه‌ی پزشکی بالینی طی دوره‌ی زمانی 91-1981 معرفی و شناسایی شده است. همچنین میزان ارتباط و هم‌پوشانی این حوزه‌ی ...  بیشتر