کنترل آماری فرایندهای پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان دکتر غرضی اصفهان

شیرین عباسی؛ عبدالمجید خیام باشی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: امروزه به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی از ضروریات مدیریت است و یکی از روش‌های آماری پیشنهاد شده در این سیستم، کنترل آماری فرایند می‌باشد. در این مقاله سعی شده است تا با به کارگیری این روش فرایندهای مدارک پزشکی در بیمارستان غرضی اصفهان مورد بررسی قرار گیرد.روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر توصیفی، گذشته‌نگر و کاربردی بود که از سال 1382 ...  بیشتر