مدیریت فرایندهای درمانی و سازمانی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات

پیمان رضایی هاچه سو؛ شهلا فزون خواه؛ ناصر صفایی؛ هادی لطف نژاد افشار؛ Peyman Rezaeihachesoo؛ Shahla Fozoonkhah؛ Naser Safaei؛ Hadi Lotfnejad Afshar

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  بیمارستان شامل واحدهای مختلف سازمانی با انواع طرح‌های مختلف پردازش اطلاعات و انواع متفاوت کارکنان حرفه‌ای مراقبت سلامت می‌باشد که به ارتباطات متقابل بین واحدهای سازمانی و نیز ارتباط با خارج سازمان نیاز دارد. همچنین به دلیل منحصر به فرد بودن فرایند مراقبت از هر بیمار، سازمان‌های مراقبت سلامت با چالش‌های بسیاری در هماهنگی روبرو ...  بیشتر