فرآیند واگذاری اطلاعات بیمار در بیمارستان‌های شهر اصفهان و تدوین دستورالعمل‌های مربوط

ناهید توکلی؛ فرزانه گرامی؛ نجمه زیبایی؛ فاطمه امینی؛ سمیه یزدانی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: بخش مدیریت اطلاعات سلامت یا بخش مدارک پزشکی بیمارستان مسؤول، مدیریت تمام اطلاعات کاغذی و غیرکاغذی بیمار است و باید یک سیستم اطلاعاتی ایجاد و حفظ نماید؛ که با مأموریت بیمارستان هم‎خوانی داشته، با ادارات نظارتی و اعتباربخشی هماهنگ باشد. این بخش مسؤول سازماندهی، نگهداری، تولید و انتشار اطلاعات و نیز ضامن ایمنی، یکپارچگی و دسترسی ...  بیشتر