رابطه‌ی بین فرهنگ شبکه‌ی اینترنتی و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مهدی ابزری؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ هورسانا ایروانی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: فرهنگ شبکه‌ی آداب درست رفتاری در زمان برقراری ارتباط از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا فضای مجازی است. شناخت فرهنگ سازمانی حاکم در سازمان و ارتباط آن با فرهنگ شبکه، راهکارهای کاربردی را جهت توسعه‌ی ارتباطات و ایجاد سازمان یادگیرنده از طریق اینترنت برای مدیران ارشد دانشگاه ارایه می‌نماید. هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی بین فرهنگ ...  بیشتر