استناد وبی: شاخصی نوین در سنجش اثرگذاری تحقیقات علوم پزشکی

کیوان کوشا؛ مهشید عبدلی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: با قرار گرفتن حجم فزاینده‌ای از منابع علمی در محیط وب، بررسی اثرگذاری استنادی این گونه منابع الکترونیکی در ارتباطات علمی مورد توجه قرار گرفته است و زمینه‌ی تحقیقاتی نوینی تحت عنوان «وب‌ سنجی» مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین کاربردهای وب‌سنجی تجزیه و تحلیل «استنادهای وبی» و مقایسه‌ی آن‌ها با «استنادهای سنتی» (نظیر استنادهای ...  بیشتر